من زیر بیست و پنج سال هستم و میخوام مربی بشم

در این جلسه قراره درباره چی صحبت کنیم

اینکه چی باید بدونی برای اینکه یه مربی خوب باشی

اینکه چقدر مهمه که بدونی تو چه دوره هایی شرکت کنی و چه دوره های برات مفید نیستن