الهام فرهمند مدرس  فوتسال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و دارای مدرک A  فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیاست.
فوتبال به من زندگی رو به پیشرفت و رشد را یاد داد.
فوتبال به من ضدحمله و دفاع منطقی را یاد داد و همانطور که استاد مرتضی محصص و استاد نادر عربی  به من یاد دادند من تمام آنچه برای مسیر تدریسم نیاز داشتم از زمین فوتبال برداشتم.
خدماتی که من به فدراسیون فوتبال تا امروز انجام داده ام هنوز ذره ای از بدهی من به این فدراسیون نیز نیست. من از طریق آموزشهای فدراسیون فوتبال خودم را پیدا کردم. این فرآیند یک  دوره ی ده ساله بود و تقریبا ده سال زمان برد تا من مربی با مدرک  A  شدم. میتوانم بگویم همه ی مراحل بعدی زندگی ورزشی و یادگیری های من تابع این دوره ها بود. اگر من مسیر فوتبال را نمیرفتم نمیتونستم در تدریس دوره های دیگر موفقیتی کسب کنم .
 

 در اکثر فدراسیونهای کشور  یا بعنوان شرکت کننده یا بعنوان مدرس یا کارورز شرکت داشتم به جرات باید بگویم کلاس کار کمیته ی آموزش فدراسیون فوتبال با هیچ فدراسیونی قابل مقایسه نیست و اگر بخوام واقعا مقایسه کنم مساله زرافه رو باید پیش بکشم… فدراسیون فوتبال برای من حکم نگاه کردن به دوردست با چشم یه زرافه بود. تمام آموزشها منطقی و بابرنامه و مدون بودند و این باعث شد وقتی در زمینه های فیتنس و سایر سبک ها قدم میزدم فوتبال مادر آموزشهای من باشد و این فوق العاده بود. هنوز هم وقتی تدریس میکنم ساعت 7 صبح است و من در چمن آکادمی فوتبال ایستاده ام و نظم حاکم مرا به سمت موفقیت میبرد.

اینکه میگویند فوتبال آموزش زندگی است یک واقعیت محض است.

تدریسهای الهام فرهمند در زمینه فوتبال و فوتسال