آیا میدانید اولین نفری که سبک تمرینی جیم استیک را در ایران و دومین کشور آسیایی پس از استرالیا شروع کرد که بود؟

یک میله و دوکش!

شاید بنظر آسان بیاید اما در واقع تمرین با این وسیله ی کوچک خوشرنگ خیلی پیچیده تر از آن است که تصورش را میکنید.

اولین کسی که در این مسیر با من همراه شد سارا آهنچی بود.

تصمیم داشتیم قدمی برداریم ما نیاز به ابزار داشتیم زیرا مطالعات برمبنای داشته های تئوری فقط یک قسمت از کار است و نیم دیگر کار که تکمیل کننده بود دردسرهای بیشتری داشت. ابزار توسط خواهر دوقلوی سارا از کانادا برای ما ارسال شد.

در آن زمان شهرام علم رییس انجمن آمادگی جسمانی بود و کمال همکاری را با ما انجام داد و اولین کارگاه کشوری در مشهد و با حضور نمایندگان استانها برگزار شد و بلافاصله دومین کارگاه باز هم با عنوان کشوری به دلیل استقبال شرکت کنندگان در  آذر سال 96 یزد برگزار شد.

نظرم را دوسال متوالی برای اعلام سارا آهنچی بعنوان ریاست کمیته کانگوجامپ کشور اعلام کردم و بارها به فدراسیون نامه زدم. ایمبل فرستادم و بارها و بارها حضوری و غیرحضوری براین تصمیم جهت توسعه ی عالی و منطقی جیمستیک پافشاری کردم اما در نهایت…

شرحی براین ماجرا نیست…

کارآفرین بودن در کشورهای توسعه نیافته رنج است…